top of page

Råne-älven

 

I DE ÖVERSTA ÅTTA MILEN AV HUVUDFÅRAN STRÖMMAR VATTNET LUGNT OCH ÄR AVBRUTET AV MINDRE FORSAR. ÄLVENS OMGIVNINGAR DOMINERAS AV OLIKA TYPER AV MYRMARK. DE MELLANLIGGANDE SJU MILEN FRÅN MUORKAFORS STRAX NEDAN POLCIRKELN OCH TILL VALVTRÄSK, HYSER KRAFTIGA STRÖMMAR OCH LÄNGRE FORSSTRÄCKOR. LÄNGS DENNA STRÄCKA SAKNAS I STORT SJÖAR OCH OMGIVNINGEN BESTÅR FRÄMST AV BARRSKOG.

 

25 KM SÖDER OM MUORKAFORS, VID ÖVERSELET LIGGER HÖGSTA KUSTLINJEN - DEN HÖJD HAVSNIVÅN NÅTT SOM HÖGST NÄR INLANDSISEN SMÄLTE FÖR UNGEFÄR 10 000 ÅR SEDAN. UPPSTRÖMS DENNA SAKNAR ÄLVEN SAMMANHÄNGANDE DALGÅNG.

 

DEN SISTA STRÄCKAN PÅ FEM MIL ÄR FLACKT VARIERANDE MELLAN STORA SJÖAR OCH KORTA FORSAR DÄREMELLAN. I ÄLVDALEN DOMINERAR OMRÅDEN MED FINSEDIMENT PÅ VILKA VIDSTRÄCKTA JORDBRUKSMARKER ÄR BELÄGNA.
 

bottom of page