top of page

ReBorN LIFE
RESTORATION OF BOREAL NORDIC RIVERS

 

LÄNSSTYRELSERNA I NORR- OCH VÄSTERBOTTEN BEVILJADES SOMMAREN 2016 DET OMFATTANDE EU LIFE-PROJEKT, REBORN, MED SYFTE ATT RESTAURERA HELA ELLER DELAR AV SEX OLIKA AVRINNINGSOMRÅDEN I DE BÅDA LÄNEN. PROJEKTET, SOM FORTGÅR TILL OCH MED ÅR 2021 HAR EN TOTALBUDGET PÅ 124 MILJONER, DÄR HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN I STOR UTSTRÄCKNING BIDRAR MED DEN SVENSKA MEDFINANSIERINGEN.

 

VAR?

I VÄSTERBOTTEN KOMMER LÖGDEÄLVEN OCH DE FLESTA AV DESS BIFLÖDEN ATT ÅTERSTÄLLAS  MEDAN FÖR NORRBOTTENS LÄN KOMMER DELAR AV  ÅBY-, BYSKE-, PITE-, RÅNE,- OCH KALIXÄLVEN ATT RESTAURERAS. UNDER VARJE SOMMAR ARBETAR 20 – 25 GRÄVMASKINER, MED LIKA MÅNGA MASKINFÖRARE SAMT ARBETSLEDARE MED ATT ÅTERSTÄLLA DE PÅVERKADE VATTENDRAGEN TILL ETT MYCKET MER URSPRUNGLIGT TILLSTÅND. 

bottom of page