ReBorN LIFE
RESTORATION OF BOREAL NORDIC RIVERS

 

LÄNSSTYRELSERNA I NORR- OCH VÄSTERBOTTEN BEVILJADES SOMMAREN 2016 DET OMFATTANDE EU LIFE-PROJEKT, REBORN, MED SYFTE ATT RESTAURERA HELA ELLER DELAR AV SEX OLIKA AVRINNINGSOMRÅDEN I DE BÅDA LÄNEN. PROJEKTET, SOM FORTGÅR TILL OCH MED ÅR 2021 HAR EN TOTALBUDGET PÅ 124 MILJONER, DÄR HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN I STOR UTSTRÄCKNING BIDRAR MED DEN SVENSKA MEDFINANSIERINGEN.

 

VAR?

I VÄSTERBOTTEN KOMMER LÖGDEÄLVEN OCH DE FLESTA AV DESS BIFLÖDEN ATT ÅTERSTÄLLAS  MEDAN FÖR NORRBOTTENS LÄN KOMMER DELAR AV  ÅBY-, BYSKE-, PITE-, RÅNE,- OCH KALIXÄLVEN ATT RESTAURERAS. UNDER VARJE SOMMAR ARBETAR 20 – 25 GRÄVMASKINER, MED LIKA MÅNGA MASKINFÖRARE SAMT ARBETSLEDARE MED ATT ÅTERSTÄLLA DE PÅVERKADE VATTENDRAGEN TILL ETT MYCKET MER URSPRUNGLIGT TILLSTÅND. 

Med stöd av Europeiska unionens LIFE program

Utgivaren är ansvarig för sidans innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för innehåll och spridning